لطفا پیام بگذارید!

 

خانه نارون

Keferloherstraße 129,

80807 München

© 2023 by Lingo. Proudly created with Wix.com 

فرم  نام نویسی
میزان آشنایی با زبان فارسی

 خانه نارون، در ترم پاییز، کلاس فوق برنامه طراحی و نقاشی برگزار می کند.این کلاس که همزمان با ساعت فارسی‌بازی روزهای شنبه برگزار می‌شود تداخلی با آموزش فارسی کودکان و نوجوانان نخواهد داشت.