دوره ی مجازی زبان فارسی در خانه نارون

ثبت نام 

اولین قدم، ثبت نام برای شرکت در دوره های مجازی خانه نارون است. با کلیک در اینجا صفحه ثبت نام باز خواهد شد.

تعیین سطح

مدرسان دوره های حضوری از طریق ایمیل با شما برای تعیین سطح و اطلاعات مورد نیاز برای تنظیم برنامه آموزشی تماس خواهند گرفت.

برنامه آموزشی

برنامه آموزشی متناسب با اهداف شما و همچنین سطح زبان و شرایط شما تنظیم می شود. این برنامه نیز با ایمیل در اختیار شما قرار می گیرد.

آموزش مجازی

هر هفته فعالیت هایی متناسب با برنامه آموزشی ای که در مرحله قبل در اختیار شما قرار گرفته برای شما ارسال می شود و آموزگار جواب ها را ارزیابی می کند.

لطفا پیام بگذارید!

 

خانه نارون

Keferloherstraße 129,

80807 München

© 2023 by Lingo. Proudly created with Wix.com